سلام مهمان گرامی.شما هنوز ثبت نام نکرده اید برای ثبت نام کلیک کنید تا از همه امکانات فروم بهره مند شوید.

در صورتی که قبلا ثبت نام کرده اید از قسمت ورود در بالای همین صفحه، نام کاربری و پسوردتان را وارد کنید.

اگر رمز عبور یا نام کاربریتان رو فراموش کرده اید از این لینک برای بازیابی آن استفاده کنید.

برای تماس با ما از این فرم استفاده کنید
آموزش آموزش کار با متاتریدر برای مبتدیان - صفحه 2
صفحه 2 از 72 نخستنخست 12341252 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 11 به 20 از 715
 1. #11
  مدیر انجمن عمومی

  تاریخ عضویت
  Aug 2011
  نوشته ها
  348
  تشکر
  1,670
  تشکر از ایشان ، 1,259 بار در 230 پست
  میزان امتیاز
  1314Array = 45
  قدرت امتیازدهی
  45
  pcmbrokers pcmbrokers pcmbrokers pcmbrokers pcmbrokers pcmbrokers
  Array

  توضیح Leverage، Account Type,Deposit‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

  ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ‪ ،MetaTraderوﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺑـﺮاي اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ اﺟـﺮا ﻣـﻲﺷـﻮد ‫ﺻــﻔﺤﻪاي ﻣﻄــﺎﺑﻖ ﺷــﻜﻞ زیر ﻇــﺎﻫﺮ ﻣــﻲﮔــﺮدد ﻛــﻪ ﺟﻬــﺖ ﺑــﺎز ﻛــﺮدن ﺣــﺴﺎب ‫)‪ (Accountﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود.  ‫ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺳـﻮال ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه ‫ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدد.
  در ﺳﻄﺮ آﺧﺮ ﺳﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ آﻧﻬﺎ ﻣﻲﭘﺮدازﻳﻢ :
  ‫1) ‪: Leverage
  ‫ﻣﻴﺰان اﻋﺘﺒﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﻮي ‪ Broker ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي داده ﻣﻲﺷﻮد. ﺷـﺮاﻳﻂ اﺳـﺘﻔﺎده از ‫اﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣـﺸﺘﺮي ﺗـﺎ ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﺣـﺴﺎب ﺧـﻮد ﻧـﺰد ‫‪ Broker در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺿﺮر ﻧﻜﺮده اﺳﺖ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از اﻳـﻦ اﻋﺘﺒـﺎر اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳـﺪ. ﺑـﺮاي ‫ﻣﺜﺎل1:100 = ‪ Leverageﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ‪ Broker ﺑﻪ ﭘﻮل ﺷﻤﺎ اﻋﺘﺒﺎري ﺑﺮاﺑـﺮ ‫ﺑﺎ ﺻﺪ ﺑﺮاﺑﺮ آن اﻋﻄﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﺜﻼ اﮔـﺮ ﺣـﺴﺎب ﺷـﻤﺎ 100$ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﺎ ﭼﻨـﻴﻦ اﻋﺘﺒـﺎري ‫ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺻﺪ ﺑﺮاﺑﺮ آن، ﻳﻌﻨﻲ 10000 $ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.در بروکر پرسپولیس لوریج 1:200 می باشد.

  ‫2) Account Type
  ‫تنها گزینه انتخابی این قسمت pcm میباشد که مربوط به اکانت بروکر پرسپولیس است.و لات سایز ان حداقل 0.1 است. در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ‪ Lot وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ‫ﺑﺎزار ‪ Forex اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﻧﻴﺰ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺴﺎبﻫﺎي ﺑـﺎ ﺣﺠـﻢ ﻛﻤﺘـﺮ از ﻳـﻚ ‪ Lotﻧﻴـﺰ ‫اﻣﻜﺎن ﺣﻀﻮر در ﻣﻌﺎﻣﻼت را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ، ‪ Miniﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
  ‫‪ : Commentﻫﺮ ‪ Lotﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 100.000واﺣﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻫﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﺑـﺎ ‫ﺣﺠﻢ ﻳﻚ ‪ Lotﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪن ﻫﺮ ‪ Pipﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ 10 واﺣﺪ از ارز ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در‫ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

  ‫3) Deposit
  ‫ﻣﻴﺰان اﻋﺘﺒﺎري ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ‪ Accountﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺟﻮدي اوﻟﻴﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻲﮔـﺮدد.
  ‫که در حالت دمو اختیاری است و در حالت حقیقی اعتبار مالی شما را نشان میدهد.
  ویرایش توسط MehranPCM : 11-26-2011 در ساعت 10:12 AM

 2. 3 کاربر زیر به خاطر این پست از MehranPCM تشکر کرده اند: mainmehrab,SystemTrader,مصطفی

   

 3. #12
  مدیر انجمن عمومی

  تاریخ عضویت
  Aug 2011
  نوشته ها
  348
  تشکر
  1,670
  تشکر از ایشان ، 1,259 بار در 230 پست
  میزان امتیاز
  1314Array = 45
  قدرت امتیازدهی
  45
  pcmbrokers pcmbrokers pcmbrokers pcmbrokers pcmbrokers pcmbrokers
  Array

  پنجره Market Watch

  اکنون به توضیح پنجره هایی که در صفحه موجود است می پردازیم.البته این در مورد این پنجره ها در قسمت منو ها توضیح مختصری داده شده بود.

  Market Watch
  ‫در این پنجره ﻟﻴﺴﺘﻲ از زوج ‫ارزﻫﺎ ﻳﺎ ﻛﺎﻻﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ در ‫اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ داﺋﻤﺎ در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
  در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺟﻔﺖ ارز ﻫﺎ ﻳﺎ ﻛﺎﻻي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻛﻠﻴﻚ راﺳـﺖ ﻛﻨـﻴﻢ ﺑـﻪ‫ﺷﻜﻞ زیر ﻣﻲرﺳﻴﻢ.

  ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ از ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻫـﺮ ‫ﻳﻚ را ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داد.

  ﻗﺴﻤﺖ اول :‬‬‬‬‬‬‬‬
  ‫- ‪ : New Order‬در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
  ‫- ‪ : Chart Window‬ﻧﻤﻮدار ارز ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را رﺳﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬

  ﻗﺴﻤﺖ دوم :‬‬‬‬‬‬‬‬
  ‫- ‪ : Hide Symbol‬ﺟﻔﺖ ارز ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮﻣﻲدارد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬
  ‫- ‪ : Hide All Symbols‬ﺗﻤﺎم ﺟﻔﺖ ارزﻫﺎ را ﺑﺮﻣﻲدارد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬
  ‫- ‪ : Show All Symbols‬ﺗﻤﺎم ﺟﻔﺖ ارزﻫﺎ را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬
  ‫- ‪ : Show Symbol‬ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺟﻔﺖ ارز ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻓﻮق اﺿﺎﻓﻪ‫ﻛﻨﻴﺪ.‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

  ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم :‬‬‬‬‬‬‬‬
  ‫- ‪ : Auto Arrange‬ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﻛﺎر ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻲﻛﻨﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬
  ‫- ‪ : High/Low‬ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﺗﻈﺮ را‫ﻧﻴﺰ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬
  ‫- ‪ : Time‬زﻣﺎن آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻧﻴﺰ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬
  ‫- ‪ : Grid‬ﺧﻄﻮط ﺟﺪول را ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻳﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬

  ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم :‬‬‬‬‬‬‬‬
  ‫- ‪: Popup Prices‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬
  ‫ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﺑﺮروي ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻓﻮق ﭘﻨﺠﺮهاي ﺑﺎز ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﻔﺖ ارزﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻴﻤﺖ‬‬ ‫آنﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. وﻳﮋﮔﻲ اﻳﻦ ﭘﻨﺠﺮه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺎز ﺷﺪه ﻗﺮار ‫ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

  ویرایش توسط MehranPCM : 11-26-2011 در ساعت 10:12 AM

 4. 3 کاربر زیر به خاطر این پست از MehranPCM تشکر کرده اند: mainmehrab,SystemTrader,مصطفی

   

 5. #13
  مدیر انجمن عمومی

  تاریخ عضویت
  Aug 2011
  نوشته ها
  348
  تشکر
  1,670
  تشکر از ایشان ، 1,259 بار در 230 پست
  میزان امتیاز
  1314Array = 45
  قدرت امتیازدهی
  45
  pcmbrokers pcmbrokers pcmbrokers pcmbrokers pcmbrokers pcmbrokers
  Array

  Navigator  این پنجره شامل بخش های زیر میباشد:

  ‫* ‪: Accounts‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
  ‫ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺴﺎبﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ آﻧﻬـﺎ را ذﺧﻴـﺮه ﻛـﺮده ‫ﺑﺎﺷﻴﺪ از اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻲ ﻣﻲﺷﻮد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬

  ‫* ‪: Indicators‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
  ‫‪ Indicator‬ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ‪ MetaTrader‬را ﺷﺎﻣﻞ ﻣـﻲﺷـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺎ دوﺑـﻞ ﻛﻠﻴـﻚ ‫ﺑﺮروي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﺎرت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

  * ‪: Expert Advisors‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
  ‫در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار داده ﺷﻮد در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻗـﺮار‬‬ ‫داده ﻣﻲﺷﻮد. ﻣﻲﺗﻮان اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺮماﻓـﺰار ﻗـﺮار‬‬ ‫داد ﺗﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﻛﺎر در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺎزار ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ‫ﺑﭙﺮدازد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

  ‫* ‪: Custom Indicator‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
  ‫ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﻮد ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻳـﺎ ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﺻـﻮرت ‫دﻳﮕﺮ ﺗﻬﻴﻪ و در ﭘﻮﺷﻪ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﺎﺗﺮﻳﺪر ﻗﺮار داده اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

  script:
  مربوط به اسکریپت نوشتن و استفاده از اسکریپت ها میشه . شما را به پنجره کاملی میبره که همه گزینه های لازم برای کار روی اسکریپت در انجا هست.
  ویرایش توسط MehranPCM : 11-26-2011 در ساعت 10:13 AM

 6. 2 کاربر زیر به خاطر این پست از MehranPCM تشکر کرده اند: SystemTrader,مصطفی

   

 7. #14
  مدیر انجمن عمومی

  تاریخ عضویت
  Aug 2011
  نوشته ها
  348
  تشکر
  1,670
  تشکر از ایشان ، 1,259 بار در 230 پست
  میزان امتیاز
  1314Array = 45
  قدرت امتیازدهی
  45
  pcmbrokers pcmbrokers pcmbrokers pcmbrokers pcmbrokers pcmbrokers
  Array

  ‪ Terminal‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

  همانطور که مشاهده میکنید این بخش از پنج قسمت تشکیل شده است که به ترتیب توضیح داده خواهد شد.

  ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﺑﺮوي اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﻲ ﭘﻨﺠﺮهاي ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲﺷـﻮد ﻛـﻪ از ﺷـﺶ ‫ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺠﺰا ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ  ‫ ‪: Trade‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
  ‫ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮاري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺴﺎب ﻛﺎرﺑﺮ را ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲدﻫﺪ، ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ‬‬ ‫آن ﻣﻲﭘﺮدازﻳﻢ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛـﻪ ردﻳـﻒ اول در ﭘﻨﺠـﺮه ‪ Account History‬ﻧﻴـﺰ ‫ﺗﻜﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
  ‫- ‪ : Ticket‬ﺷﻤﺎره ﺳﺮﻳﺎل )ﺳﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻧـﺰد ‪ (Broker‬ﭘﻮزﻳـﺸﻦ ﻳـﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ را ‫ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
  ‫- ‪ : Time‬زﻣﺎن ﺑﺎز ﺷﺪن ﭘﻮزﻳﺸﻦ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
  ‫- ‪ : Type‬ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ (‪ Buy‬ﻳﺎ ‪).Sell‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
  ‫- ‪ : Lots‬ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻘﺪار ‪ Lots‬ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
  ‫- ‪ : Symbol‬ﺳﻤﺒﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬
  ‫- ‪ : Price‬ﻗﻴﻤﺘﻲ ﻛﻪ در آن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬
  ‫- ‪ : S/L‬ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺣﺪ ﺿﺮر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪا ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﻴﻤﺖ ‫ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺿﺮر ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬
  - ‪ : T/p‬ﺣﺪ ﺳﻮد ﻣﻌﻨﻲ دﻳﮕﺮ آن اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬
  ‫- ‪ : Price‬ﻗﻴﻤﺖ ﺟﺎري را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬
  ‫- ‪ : Commission‬ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻫﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬
  ‫- ‪ : Swap‬در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﻮزﻳﺸﻦﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺷـﺐ ﺑـﺎز ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ‫ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻫﺮ ﻛﺎرﮔﺰار، ﻣﺒﻠﻐﻲ از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ اﺧﺬ ﻣﻲﺷﻮد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬
  ‫- ‪ : Profit‬ﻣﻘﺪار ﺳﻮد ﻳﺎ ﺿﺮر در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬
  اﮔﺮ ‪ Order‬ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در زﻳﺮ ردﻳﻒ اول، ﻧﻮار دﻳﮕـﺮي دﻳـﺪه ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﻛـﻪ‬‬‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﭘﻮزﻳﺸﻦ در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ، ﻛـﻪ ‫در زﻳﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺗﻚ ﺗﻚ آنﻫﺎ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬
  ‫در ﺻﻮرت ﺑﺎز ﺑﻮدن ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﭘﻮزﻳﺸﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ دﻻر زﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Profit‬دﻳﺪه‬‬‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، وﻟﻲ اﮔﺮ ﻟﻴﻤﻴﺖ ﻳﻚ ﭘﻮزﺷﻦ را ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ زﻳﺮ ﻧﻮار ﺑـﺎﻻﻧﺲ ﻧـﻮار دﻳﮕـﺮي‬‬ ‫دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در ﺻﻮرت رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و ﺑـﻪ ﺑـﺎﻻي ﻧـﻮار ‫ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻴﺸﻮد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬

  ‫- ‪ : Balance‬ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎب ﻗﻄﻌﻲ ﻣﺸﺘﺮي ﻧﺰد ﻛﺎرﮔﺰار‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬
  ‫- ‪ : Credit‬ﺟﻤﻊ وام اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻳﻚ ﺣﺴﺎب‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬
  ‫- ‪ : Equity‬ﻣﻮﺟﻮدي آﻧﻲ ﻳﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎب ﻛﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎز ﺑﻮدن ﭘﻮزﻳﺸﻦ (ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ)،‫ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻨﺎور اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬
  ‫- ‪ : Margin‬ﻣﻮﺟﻮدي ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻛﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎز ﺑﻮدن ﭘﻮزﻳﺸﻦ (ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ)،‫ ﺑـﻪ ‫ﺻﻮرت ﺷﻨﺎور اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
  ‫- ‪ : Free Margin‬ﻣﻮﺟﻮدي ﺿـﺮﻳﺐ ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﺑـﻪ دﻻر ﻛـﻪ در ﺣﺎﻟـﺖ ﺑـﺎز ﺑـﻮدن‫ﭘﻮزﻳﺸﻦ (ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ)،‫ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻨﺎور اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
  ‫- ‪ : Margin Level‬درﺻﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدي ﻛـﻪ در ﺣﺎﻟـﺖ ﺑـﺎز ‫ﺑﻮدن ﭘﻮزﻳﺸﻦ (ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ)،‫ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻨﺎور اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
  ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ راﺳـﺖ ﺑـﺮ روي ﻧـﻮار ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﭘﻮزﻳـﺸﻦ ﭘﻨﺠـﺮه زﻳـﺮ ﻇـﺎﻫﺮ ﻣـﻲ ﺷـﻮد:‬‬
  ‫اﻳﻦ ﭘﻨﺠﺮه از سه ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ :‬‬‬‬‬‬‬‬
  ‫ﻗﺴﻤﺖ اول :‬‬‬‬‬‬‬‬
  ‫1( ‪ : New Order‬ﻣﻴﺎﻧﺒﺮي ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻮزﻳﺸﻦﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬
  ‫2( ‪ : Modify Or Delete Order‬ﺑﺮاي ﺗﺼﺤﻴﺢ ‪ Order‬ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺣﺬف‫‪ Order‬ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪهاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.
  ‪ : Trailing Stop‬ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪ ﺿﺮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﻨﻨﺪه ﻗﻴﻤـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده‬‬‬ ‫ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﻘﻴﺐ را ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺮ ﺣـﺴﺐ ‪ Pip‬ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛـﺮد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬
  ‫ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ‪ 20Pip‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ، ﺑﺎ ورود ﭘﻮزﻳﺸﻦ ﺑﻪ ﺳـﻮد ‪ Stop Loss‬ﺑـﺎ‬‬‬‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ‪ 20Pip‬از ﻗﻴﻤﺖ ﺟﺎري، ﻗﺮار داده ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﺮاي ‫اﻳﻦ ﻛﺎر ﻓﺎﺻﻠﻪ ‪ Stop Loss‬اوﻟﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺟﺎري ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ‪ 20Pip‬ﺑﺎﺷﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬
  ﻗﺴﻤﺖ دوم :‬‬‬‬‬‬‬‬

  1.Commission:با انتخاب این گزینه یک بخش در بین بخش ها باز می شود و میزان کمیسیون مربوط به بروکر را نمایش میدهد.این مبلغ در این متاتریدر که مربوط به بروکر پرسپولیس کپیتال می باشد صفر است.

  2.Taxes: با انتخاب این گزینه نیز بخش دیگری باز می شود که مبلغ مالیات را نشان می دهد.
  3.‪ : Comments‬ﺑ ـﺎ ﻋﻼﻣ ـﺖ زدن اﻳ ـﻦ ﻗ ـﺴﻤﺖ در اﻧﺘﻬ ـﺎي ﺻ ـﻔﺤﻪ ﻗ ـﺴﻤﺖ اﻳﺠـﺎد ‫ﻣﻲﺷﻮدﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز داﺧﻞ آن ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻮﺷﺖ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
  4.‪ : Auto Arrange‬ﻟﻴﺴﺖ ﭘﻮزﻳﺸﻦﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﻛﺎر ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻲﻛﻨﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬
  5. ‪ : Grid‬ﻣﻲﺗﻮان ﺧﻂ ﻛﺸﻲ ﺑﻴﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻨﺠﺮه را ﺑﺮداﺷﺖ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬
  ‫1( ‪ : Auto Arrange‬ﻟﻴﺴﺖ ﭘﻮزﻳﺸﻦﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﻛﺎر ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻲﻛﻨﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬
  ‫3( ‪ : Show on the Charts‬ﺑﺎ ﻋﻼﻣـﺖ ﺧـﻮردن اﻳـﻦ ﻗـﺴﻤﺖ ﻗﻴﻤﺘـﻲ ﻛـﻪ در آن ‫ﭘﻮزﻳﺸﻦ ﺑﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ روي ﻧﻤﻮدار ﺛﺒﺖ ﻣﻲﺷﻮد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬
  4( ‪ : Comments‬ﺑ ـﺎ ﻋﻼﻣ ـﺖ زدن اﻳ ـﻦ ﻗ ـﺴﻤﺖ در اﻧﺘﻬ ـﺎي ﺻ ـﻔﺤﻪ ﻗ ـﺴﻤﺖ اﻳﺠـﺎد ‫ﻣﻲﺷﻮدﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز داﺧﻞ آن ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻮﺷﺖ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬
  ‫5( ‪ : Grid‬ﻣﻲﺗﻮان ﺧﻂ ﻛﺸﻲ ﺑﻴﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻨﺠﺮه را ﺑﺮداﺷﺖ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬
  ‫* ‪: News‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
  ‫در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ از ﻧﺎﻣﺶ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻣﻲﺗﻮان از ﺧﻼﺻﻪ اﺧﺒﺎر ﻣﻄﻠـﻊ ﺷـﺪ در‬‬ ‫ﺻﻮرت ﻛﻠﻴﻚ ﺑﺮ روي ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺧﺒﺎر ﻣـﺘﻦ ﻛﺎﻣـﻞ آن ﺧﺒـﺮ در اﺧﺘﻴـﺎر ﻛـﺎﺑﺮ ﻗـﺮار داده ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬

  * ‪: Account History‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬
  ‫ﻟﻴﺴﺘﻲ از ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه را در اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ.

  -‪ : Trade P/L.‬ﺳﻮد ﻳﺎ ﺿﺮر ﻗﻄﻌﻲ‬‬‬‬‬‬‬‬‬
  ‫- ‪ : Floating P/L‬ﺳﻮد ﻳﺎ ﺿﺮر ﺷﻨﺎور‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬
  ‫- ‪ : Closed Trade P/L‬ﺳﻮد ﻳﺎ ﺿﺮر ﻗﻄﻌﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬
  ‫- ‪ : Deposit‬ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺣﺴﺎب ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ (دﻻر اﻣﺮﻳﻜـﺎ ﻳـﺎ‫ﻳﻮرو و…) .‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬
  ‫- ‪ : Withdrawal‬ﺑﺮداﺷﺖ وﺟﻪ از ﺣﺴﺎب‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬

  ‫‪: Comment‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬
  ‫- ‪ : Margin Requirement‬ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﻪ ‫ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ درﺻﺪ و ﻳﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲﺷﻮد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬
  ‫- ‪ : Cell Margin warning‬اﺧﻄـﺎر ﻛـﺴﺮي ﻣﻮﺟـﻮدي ﺧـﺎﻟﺺ )‪ (Equity‬ﻳـﻚ‬‬‬‬ ‫ﺣﺴﺎب زﻣﺎﻧﻲ رخ ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺮخ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺻـﺎﺣﺐ ﺣـﺴﺎب ﺧﺮﻳـﺪاري ﻳـﺎ‬‬ ‫ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻲ ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدي ﺻـﺎﺣﺐ ﺣـﺴﺎب ﻛـﺎﻓﻲ‬‬ ‫ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮﺟﻮدي داد و ﻳﺎ ﻣﻘﺪار ﻻزم از ﭘﻮزﻳﺸﻦﻫﺎي (ﻣﻌﺎﻣﻼت) ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺴﺖ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬
  ‫- ‪ : Stop out‬در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺴﺎب ﺑـﻪ اﺧﻄـﺎر ﻛـﺴﺮي ﻣﻮﺟـﻮدي ﺧـﺎﻟﺺ‬‬‬ ‫(‪) Equity‬ﻳﺎ ‪ Cell Margin warning‬ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻜﻨـﺪ و ﻧـﺮخ ﻣﺤـﺼﻮل ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﺷـﺪه ‫ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ و ﻣﻮﺟﻮدي ﺧـﺎﻟﺺ ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻪ ﭘﺎﻳـﺎن ﺑﺎﺷـﺪ‬‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺼﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﻌﻀﻲ ﭘﻮزﻳﺸﻦﻫﺎي )ﻣﻌﺎﻣﻼت( را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﻣﻘـﺪار آن را‬‬ ‫ﻣﻲﺑﻨﺪد و درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ روﻧﺪ ﻋﻜﺲ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺧﻮدﻛـﺎر ‫ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪاي ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
  ‫ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ راﺳﺖ ﻛﺮدن ﺑﺮ روي ﭘﻨﺠﺮه ﻓﻮق ﺷﻜﻞ زیر ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد:‬‬‬‬‬‬‬‬
  ‫از ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ:‬‬‬‬‬‬‬‬

  ﻗﺴﻤﺖ اول :‬‬‬‬‬‬‬‬
  ‫1( ‪ : All History‬ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﻮزﻳﺸﻦﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬
  ‫2( ‪ : Last 3 Month‬ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﭘﻮزﻳﺸﻦﻫﺎي 3 ﻣﺎه اﺧﻴﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬
  ‫3( ‪ : Last Month‬ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﭘﻮزﻳﺸﻦﻫﺎي 1 ﻣﺎه اﺧﻴﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬
  ‫4( ‪ : Last Week‬ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﭘﻮزﻳﺸﻦﻫﺎي ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬
  ‫5( ‪ : Today‬ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﭘﻮزﻳﺸﻦﻫﺎي روز ﺟﺎري ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬
  ﻗﺴﻤﺖ دوم:‬‬‬‬‬‬‬‬
  ‫1( ‪: Save as Report‬ﻟﻴﺴﺖ ﭘﻮزﻳﺸﻦﻫﺎي ﻻزم را ذﺧﻴﺮه ﻣﻲﻛﻨﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬
  ‫ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم:‬‬‬‬‬‬‬‬
  ‫1( ‪ : Auto Arrange‬ﻟﻴﺴﺖ ﭘﻮزﻳﺸﻦﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﻛﺎر ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻲﻛﻨﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬
  ‫2( ‪: Comments‬ﺑ ـﺎ ﻋﻼﻣ ـﺖ زدن اﻳ ـﻦ ﻗ ـﺴﻤﺖ در اﻧﺘﻬ ـﺎي ﺻ ـﻔﺤﻪ ﻗ ـﺴﻤﺖ اﻳﺠـﺎد ‫ﻣﻲﺷﻮدﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز داﺧﻞ آن ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻮﺷﺖ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬
  ‫3( ‪ : Grid‬ﻣﻲﺗﻮان ﺧﻂ ﻛﺸﻲ ﺑﻴﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻨﺠﺮه را ﺑﺮداﺷﺖ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬

  * ‪: Alert‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬
  ‫ﻣﻴﺘﻮان در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻴﮕﻨﺎلﻫﺎﻳﻲ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮد ﻛﻪ در ﺻﻮرت رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ‫ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ را ﺧﺒﺮ ﻛﻨﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

  * ‪: Mailbox‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
  ‫در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻳﻤﻴﻞﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺣﻴﺎﻧﺎ از ﻃﺮف ﺑﺮوﻛﺮ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﺷﻮد ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬

  * ‪: Journal‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
  ‫ﻟﻴﺴﺘﻲ از اﻋﻤﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار را در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬
  ویرایش توسط MehranPCM : 11-26-2011 در ساعت 10:14 AM

 8. 2 کاربر زیر به خاطر این پست از MehranPCM تشکر کرده اند: SystemTrader,مصطفی

   

 9. #15
  مدیر انجمن عمومی

  تاریخ عضویت
  Aug 2011
  نوشته ها
  348
  تشکر
  1,670
  تشکر از ایشان ، 1,259 بار در 230 پست
  میزان امتیاز
  1314Array = 45
  قدرت امتیازدهی
  45
  pcmbrokers pcmbrokers pcmbrokers pcmbrokers pcmbrokers pcmbrokers
  Array

  نحوه نصب Expert و Indicator

  ﻧﺼﺐ ‪: Indicator
  ‫ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ‪ Indicatorﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را در آدرﺳﻲ ﻛـﻪ ﻣﺘﺎﺗﺮﻳـﺪر را ﻧـﺼﺐ ﻧﻤـﻮدهاﻳـﺪ در ‫ﭘﻮﺷﻪ ‪ Indicatorﻛﻪ ﺧﻮد درون ﭘﻮﺷﻪ ‪ Expertﻗﺮار دارد ﻛﭙﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻌـﺪ از ‫اﺟﺮاي دوﺑﺎره ﻧﺮماﻓﺰار ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ از درون ﭘﻨﺠﺮه ‪ Navigatorآﻧﻬﺎ را ‫روي ﭼﺎرت ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

  ‫ﻧﺼﺐ ‪: Expert
  ‫ﻓﺎﻳﻞﻫﺎي اﻛﺴﭙﺮت ﻛﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﻧـﺪ و ﺟﻬـﺖ اﻧﺠـﺎم ﻣﻌـﺎﻣﻼت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴـﻚ اﺳـﺘﻔﺎده ‫ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ را ﺑﺎﻳﺪ درون ﺧـﻮد ﭘﻮﺷـﻪ ‪ Expertﻛﭙـﻲ ﻧﻤـﻮد. ﭘـﺲ از اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ‫ﻓﺎﻳﻞﻫﺎي اﻛﺴﭙﺮت در ﭘﻨﺠﺮه ‪ Navigatorدر ﭘﻮﺷـﻪ اﻛـﺴﭙﺮت و اﻧـﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎ در ﭘﻮﺷـﻪ ‫ﻛﺎﺳﺘﻮم اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ
  ویرایش توسط MehranPCM : 12-15-2011 در ساعت 10:07 AM

 10. 3 کاربر زیر به خاطر این پست از MehranPCM تشکر کرده اند: mainmehrab,SystemTrader,مصطفی

   

 11. #16
  کاربر جدید

  تاریخ عضویت
  Sep 2011
  نوشته ها
  27
  تشکر
  0
  تشکر از ایشان ، 93 بار در 22 پست
  میزان امتیاز
  88Array = 31
  قدرت امتیازدهی
  31
  pcmbrokers
  Array
  با سلام
  مدتیه که از ویندوز 7 استفاده میکنم اما نمیتونم متاتریدرتون رو در 7 update کنم میخواستم از دوستان راهنمایی بگیرم که چطور ان رو update کنم

 12. کاربر زیر به خاطر این پست از jm_tb تشکر کرده است: SystemTrader

   

 13. #17
  کاربر هزاره

  تاریخ عضویت
  May 2010
  نوشته ها
  1,131
  تشکر
  1,725
  تشکر از ایشان ، 4,078 بار در 587 پست
  میزان امتیاز
  4103Array = 80
  قدرت امتیازدهی
  80
  pcmbrokers pcmbrokers pcmbrokers pcmbrokers pcmbrokers pcmbrokers pcmbrokers pcmbrokers pcmbrokers pcmbrokers pcmbrokers
  Array
  نقل قول نوشته اصلی توسط jm_tb نمایش پست ها
  با سلام
  مدتیه که از ویندوز 7 استفاده میکنم اما نمیتونم متاتریدرتون رو در 7 update کنم میخواستم از دوستان راهنمایی بگیرم که چطور ان رو update کنم
  سلام
  سرعت اینترنت روی آپدیت شدن خیلی تاثیر دارد.اگر سرعت کم بشه یا پهنای باند کم بشه به این دلیل متاتریدر آپدیت نمیشه
  شما نسخه آپدیت شده رو از سایت arianbrokers.comدانلود کنید. این ورژن قبلی رو کلا پاک کنید

 14. 2 کاربر زیر به خاطر این پست از PCM تشکر کرده اند: SystemTrader,MehranPCM

   

 15. #18
  کاربر عضو

  تاریخ عضویت
  Sep 2011
  نوشته ها
  8
  تشکر
  12
  تشکر از ایشان ، 44 بار در 8 پست
  میزان امتیاز
  47Array = 0
  قدرت امتیازدهی
  0
  pcmbrokers
  Array

  Gold & silver

  سلام به همه دوستان
  من هرچی می گردم تو نمادها طلا و نقره رو پیدا نمی کنم!


 16. 4 کاربر زیر به خاطر این پست از blueman1388 تشکر کرده اند: water,SystemTrader,MehranPCM,مصطفی

   

 17. #19
  مدیر انجمن نرم افزار

  تاریخ عضویت
  May 2010
  نوشته ها
  7,617
  تشکر
  5,049
  تشکر از ایشان ، 11,727 بار در 1,788 پست
  میزان امتیاز
  16290Array = 223
  قدرت امتیازدهی
  223
  pcmbrokers
  pcmbrokers pcmbrokers pcmbrokers pcmbrokers pcmbrokers pcmbrokers pcmbrokers pcmbrokers pcmbrokers pcmbrokers pcmbrokers pcmbrokers
  Array
  نقل قول نوشته اصلی توسط blueman1388 نمایش پست ها
  سلام به همه دوستان
  من هرچی می گردم تو نمادها طلا و نقره رو پیدا نمی کنم!

  سلام

  نماد طلا : xauusd
  نماد نقره : Xagusd
  با افتتاح حساب live نزد بروکر pcm از طریق لینک زیر میتوانید تحلیلهای رایگان را در گروه اختصاصی تلگرام دریافت کنید و هچنین بازگشت کارمزد به اکانت خود. زیر 10 لات ترید 3 دلار و 10 لات به بالا 5 دلار دریافت خواهید کرد.

  goo.gl/zG70z7

  پس از افتتاح حساب لطفا اسم و شماره اکانت خود را در پیغام خصوصی و یا از طریق آیدی زیر اعلام نمایید.


  https://t.me/Mostafatrader

  کانال تحلیلی جفت ارزها :

  https://t.me/signalhha

 18. 6 کاربر زیر به خاطر این پست از مصطفی تشکر کرده اند: behzad2007,water,SystemTrader,MehranPCM,rahjoo,نگارمتولی

   

 19. #20
  کاربر عضو

  تاریخ عضویت
  Sep 2011
  نوشته ها
  8
  تشکر
  12
  تشکر از ایشان ، 44 بار در 8 پست
  میزان امتیاز
  47Array = 0
  قدرت امتیازدهی
  0
  pcmbrokers
  Array
  ممنونم آقا مصطفی
  سری اول که حساب دمو باز کردم از بین سرورهای سه گانه ای که وجود داشت، رو خود سرور وارن گلد باز کردم، حساب دمو رو اون سرور گلد و سیلور رو نداشت، حساب جدیدی رو سرور دمو باز کردم که مشکل حل شد، ممنونم

 20. 5 کاربر زیر به خاطر این پست از blueman1388 تشکر کرده اند: water,SystemTrader,MehranPCM,مصطفی,نگارمتولی

   

 

 
صفحه 2 از 72 نخستنخست 12341252 ... آخرینآخرین

موضوعات مشابه

 1. آموزش مفاهیم نجوم کاربردی برای بازارهای مالی
  توسط SAMADALDIN در انجمن پیرامون گن
  پاسخ: 6
  آخرين نوشته: 04-10-2018, 11:01 AM
 2. پاسخ: 110
  آخرين نوشته: 01-17-2018, 01:51 PM
 3. پاسخ: 138
  آخرين نوشته: 01-12-2018, 10:39 AM
 4. آموزش: آموزش تحلیل تکنیکال برای صفر کیلومترها
  توسط shobeir در انجمن مباحث تحلیل تکنیکال توسط اعضا
  پاسخ: 22
  آخرين نوشته: 07-30-2014, 10:44 PM

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •