سلام مهمان گرامی.شما هنوز ثبت نام نکرده اید برای ثبت نام کلیک کنید تا از همه امکانات فروم بهره مند شوید.

در صورتی که قبلا ثبت نام کرده اید از قسمت ورود در بالای همین صفحه، نام کاربری و پسوردتان را وارد کنید.

اگر رمز عبور یا نام کاربریتان رو فراموش کرده اید از این لینک برای بازیابی آن استفاده کنید.

برای تماس با ما از این فرم استفاده کنید
چشم اندازهای هفته پیش رو (منابع خارجی) - صفحه 5
صفحه 5 از 5 نخستنخست ... 345
نمایش نتایج: از 41 به 49 از 49
 1. #41
  کاربر عضو

  تاریخ عضویت
  Jun 2014
  نوشته ها
  1,098
  تشکر
  0
  تشکر از ایشان ، 16 بار در 16 پست
  میزان امتیاز
  88Array = 21
  قدرت امتیازدهی
  21
  pcmbrokers
  Array
  #تیترهای_داغ_و_خلاصه_اخبار_و _تحلیل_هفتگی

  #Aug_20-24

  https://t.me/PCMchannel

  چشماندازهفتگیبازارارز، 20-24 اوت- سلطاندلارهمچنانصعودمیکند؟
  باتوجهبهبحرانهایترکیهونگرانیهایتجاری،دلارآمریکاهمچنانصعودمیکند. آیاشاهداصلاحروندخواهیمبود؟بانکفدرالباگزارشاتنشستکمیتهبازارآزادفدرالوسمپوزیومجکسونهُلبیاناتخودراخواهدداشت. درادامهمواردبرجستههفتهبعدرامیآوریم.

  بحران
  ترکیههمچنانبازارهاینوظهورراپیشمیبرد. پلارتباطیآسیاواروپاشاهدکشمکشارزمحلیوهراسبانکهایاروپاوسایربازارهاینوظهوربود. ارزهایدلاروینبرایتصاحبمقامنخستدرداراییهایامنرقابتمیکردنددرحالیکهسایرارزهامغلوبشدند. یورو،پوند،دلاراسترالیاوسایرارزهاکاهشچندماههیابیشترداشتند. بهصورتکلیتنگشدنموقعیتهایمالیبهترکیهآسیبپذیر،ضربهزدهاستولیاحتمالابهسایرکشورهاوارزهاهمآسیبمیزند. باافزایشتدریجینرخازسویفدرالرزرو،بقیهنیزبایدعوارضخودرابپردازند. وضعیتیکهدرترکیهوسایربازارهاینوظهوربرپاستبراندیکاتورهایاقتصادیاثرمیگذارد. درانگلیسنگرانیازعدمبرقراریبرکسیتوجوددارددرحالیکهرشدتولیدناخالصملیحوزهیورودرسهماههدومرشدیتارقم 0.4% داشت.


  فروش
  فعلیمسکن: چهارشنبهساعت 14:00

  بیشترفروشهایمسکنبرایخانههایقدیمیاست. سطحسالانهفروشدرماهژوئنرویرقم 5.38 میلیونقرارگرفتکهاینکمیزیرسطحپیشیناست. اکنونمیتوانیمشاهدافزایشناچیزیباشیم.


  گزارش
  نشستFOMCکمیتهبازارآزادفدرال: چهارشنبهساعت 18:00

  فدرالرزروآمریکادرآخریننشستخودتصمیمبرثباتنرخهایبهرهگرفتولینسبتبهوضعیتاقتصادیخوشبیناستوشرایطرابرایافزایشنرخدرماهسپتامبرمهیاکرده. دربیانیهنشستهیچارجاعمعاملاتینشدهاست. درگزارشپیشین،کمیتهنگرانیخودرادرموردتجارتبینالمللدرگزارششابرازکرد. درصورتهرگونهکاهشدرروندفدرال،بازارهابادقتگوشبهزنگخواهندبودهمچنینتفسیرهاونظراتدرموردارقامتورمورشداخیرتولیدناخالصملیزیرنظرخواهدبود.


  گزارش
  نشستبانکمرکزیاروپا: پنجشنبهساعت 11:30

  بانکمرکزیاروپادرنشستماهجولایخود،موضعکاهشنرخراتثبیتکرد. ماریودراگیتصریحکردکهبانکتاپیشازسپتامبر 2019 نرخبهرهراافزایشنمیدهدوبااینبیانیهگمانهزنیهادرمورداحتمالافزایشنرخراپایانداد. موسسهفرانکفورتنیزنگرانتعرفههاست. گزارشبانکمرکزیاطلاعاتبیشتریرادرموردروشآنهاواینکهایادرموردتورمخوشبینهستندیانگرانرشدوتجارتهستند،دراختیارقرارمیدهد. اینموضعاحتمالاتاحدودیتمایلاتنزولیداردولیاینبرآوردکلیاست.

  فروش
  مسکنجدیدآمریکا: پنجشنبهساعت 14:00
  درحالیکهفروشمسکنجدیدتنهابخشناچیزیازبازارکلیراشکلمیدهد،هرمعاملهصف گستردهایازفعالیتاقتصادیراایجادمیکندکهبهخوبیبااقتصادبزرگترهمخوانیدارد. سطحسالانهفروشرویرقم631kدرماهژوئنقرارگرفت. اکنونرقمیمشابهاینراپیشبینیمیکنیم.

  سفارشات
  کالاهایبادوامآمریکا: جمعهساعت 12:30
  ایناندیکاتوراقتصادیمهماطلاعاتیرادراختیارفدرالمیگذارددرموردسرمایهگذاریوحرکاتبلندمدتدراقتصاد. سفارشاتهدلاینبنابرگزارشنهایی،تنها0.8%درماهژوئنرشدداشتند. سفارشاتcoreتا0.2%. اکنونبرآورداولیهبرایجولای،ماهنخستازسهماههسومراترتیبمیدهیم. اینارقامهمچنینبرتولیدناخالصملیاثرمیگذارند.

  سمپوزیوم
  جکسونهُلJackson Hole: پنجشنبهوجمعههمراهباسخنرانیریاستفدرال،ژرومپاولکهبهاحتمالزیاددرروزجمعهخواهدبود
  نشستسالانهبانکدارانبانکمرکزیدروایومینگمعمولااخباریرابرایحرکاتنرخآیندهدرپیدارد. بنبرنانک،ریاستپیشینفدرالوماریودراگی،ریاستکنونیفدرالازایننشستهابرایآغازتغییراتسیاستفردالاستفادهمیکنند. آیاپاولحرکتیدربازارهاایجادمیکند؟روشصریحوسادهاوقطعااینچنیناست.

  تمامی
  ساعاتبهوقتگرینویچاست.

  http://pcmfa.net

  http://cabin.pcmfa.net/fa/register

 2.  

 3. #42
  کاربر عضو

  تاریخ عضویت
  Jun 2014
  نوشته ها
  1,098
  تشکر
  0
  تشکر از ایشان ، 16 بار در 16 پست
  میزان امتیاز
  88Array = 21
  قدرت امتیازدهی
  21
  pcmbrokers
  Array
  #تیترهای_داغ_و_خلاصه_اخبار_و _تحلیل_هفتگی

  #Aug_20-24

  https://t.me/PCMchannel

  چشماندازهفتگیبازارارز، 20-24 اوت- سلطاندلارهمچنانصعودمیکند؟
  باتوجهبهبحرانهایترکیهونگرانیهایتجاری،دلارآمریکاهمچنانصعودمیکند. آیاشاهداصلاحروندخواهیمبود؟بانکفدرالباگزارشاتنشستکمیتهبازارآزادفدرالوسمپوزیومجکسونهُلبیاناتخودراخواهدداشت. درادامهمواردبرجستههفتهبعدرامیآوریم.

  بحران
  ترکیههمچنانبازارهاینوظهورراپیشمیبرد. پلارتباطیآسیاواروپاشاهدکشمکشارزمحلیوهراسبانکهایاروپاوسایربازارهاینوظهوربود. ارزهایدلاروینبرایتصاحبمقامنخستدرداراییهایامنرقابتمیکردنددرحالیکهسایرارزهامغلوبشدند. یورو،پوند،دلاراسترالیاوسایرارزهاکاهشچندماههیابیشترداشتند. بهصورتکلیتنگشدنموقعیتهایمالیبهترکیهآسیبپذیر،ضربهزدهاستولیاحتمالابهسایرکشورهاوارزهاهمآسیبمیزند. باافزایشتدریجینرخازسویفدرالرزرو،بقیهنیزبایدعوارضخودرابپردازند. وضعیتیکهدرترکیهوسایربازارهاینوظهوربرپاستبراندیکاتورهایاقتصادیاثرمیگذارد. درانگلیسنگرانیازعدمبرقراریبرکسیتوجوددارددرحالیکهرشدتولیدناخالصملیحوزهیورودرسهماههدومرشدیتارقم 0.4% داشت.


  فروش
  فعلیمسکن: چهارشنبهساعت 14:00

  بیشترفروشهایمسکنبرایخانههایقدیمیاست. سطحسالانهفروشدرماهژوئنرویرقم 5.38 میلیونقرارگرفتکهاینکمیزیرسطحپیشیناست. اکنونمیتوانیمشاهدافزایشناچیزیباشیم.


  گزارش
  نشستFOMCکمیتهبازارآزادفدرال: چهارشنبهساعت 18:00

  فدرالرزروآمریکادرآخریننشستخودتصمیمبرثباتنرخهایبهرهگرفتولینسبتبهوضعیتاقتصادیخوشبیناستوشرایطرابرایافزایشنرخدرماهسپتامبرمهیاکرده. دربیانیهنشستهیچارجاعمعاملاتینشدهاست. درگزارشپیشین،کمیتهنگرانیخودرادرموردتجارتبینالمللدرگزارششابرازکرد. درصورتهرگونهکاهشدرروندفدرال،بازارهابادقتگوشبهزنگخواهندبودهمچنینتفسیرهاونظراتدرموردارقامتورمورشداخیرتولیدناخالصملیزیرنظرخواهدبود.


  گزارش
  نشستبانکمرکزیاروپا: پنجشنبهساعت 11:30

  بانکمرکزیاروپادرنشستماهجولایخود،موضعکاهشنرخراتثبیتکرد. ماریودراگیتصریحکردکهبانکتاپیشازسپتامبر 2019 نرخبهرهراافزایشنمیدهدوبااینبیانیهگمانهزنیهادرمورداحتمالافزایشنرخراپایانداد. موسسهفرانکفورتنیزنگرانتعرفههاست. گزارشبانکمرکزیاطلاعاتبیشتریرادرموردروشآنهاواینکهایادرموردتورمخوشبینهستندیانگرانرشدوتجارتهستند،دراختیارقرارمیدهد. اینموضعاحتمالاتاحدودیتمایلاتنزولیداردولیاینبرآوردکلیاست.

  فروش
  مسکنجدیدآمریکا: پنجشنبهساعت 14:00
  درحالیکهفروشمسکنجدیدتنهابخشناچیزیازبازارکلیراشکلمیدهد،هرمعاملهصف گستردهایازفعالیتاقتصادیراایجادمیکندکهبهخوبیبااقتصادبزرگترهمخوانیدارد. سطحسالانهفروشرویرقم631kدرماهژوئنقرارگرفت. اکنونرقمیمشابهاینراپیشبینیمیکنیم.

  سفارشات
  کالاهایبادوامآمریکا: جمعهساعت 12:30
  ایناندیکاتوراقتصادیمهماطلاعاتیرادراختیارفدرالمیگذارددرموردسرمایهگذاریوحرکاتبلندمدتدراقتصاد. سفارشاتهدلاینبنابرگزارشنهایی،تنها0.8%درماهژوئنرشدداشتند. سفارشاتcoreتا0.2%. اکنونبرآورداولیهبرایجولای،ماهنخستازسهماههسومراترتیبمیدهیم. اینارقامهمچنینبرتولیدناخالصملیاثرمیگذارند.

  سمپوزیوم
  جکسونهُلJackson Hole: پنجشنبهوجمعههمراهباسخنرانیریاستفدرال،ژرومپاولکهبهاحتمالزیاددرروزجمعهخواهدبود
  نشستسالانهبانکدارانبانکمرکزیدروایومینگمعمولااخباریرابرایحرکاتنرخآیندهدرپیدارد. بنبرنانک،ریاستپیشینفدرالوماریودراگی،ریاستکنونیفدرالازایننشستهابرایآغازتغییراتسیاستفردالاستفادهمیکنند. آیاپاولحرکتیدربازارهاایجادمیکند؟روشصریحوسادهاوقطعااینچنیناست.

  تمامی
  ساعاتبهوقتگرینویچاست.

  http://pcmfa.net

  http://cabin.pcmfa.net/fa/register

 4.  

 5. #43
  کاربر عضو

  تاریخ عضویت
  Jun 2014
  نوشته ها
  1,098
  تشکر
  0
  تشکر از ایشان ، 16 بار در 16 پست
  میزان امتیاز
  88Array = 21
  قدرت امتیازدهی
  21
  pcmbrokers
  Array
  . #تیترهای_داغ_و_خلاصه_اخبار_و _تحلیل_هفتگی

  #Sep_ 3_7

  https://t.me/PCMchannel  چشم انداز هفتگی بازار ارز. 3-7 2018- دستمزدهای غیرکشاورزی و تعرفه ها روی چین همچنان برقرار است
  دلار آمریکا با ارتقای وضعیت بازار در هفته پایانی ماه اوت، زیان هایی را متحمل شد. بعد چه می شود؟ گزارش دستمزد غیرکشاورزی رویداد مهم هفته ای پرکار است. در ادامه موارد برجسته هفته بعد را می آوریم.
  بازارها از توافق مطلوب بین آمریکا-مکزیک خرسند هستند. درحالیکه مشارکت کانادا هنوز قطعی نیست و فضای ریسکی تقریبا دلار آمریکا را پایین میفرستد. داستان درمورد چین در هفته پیش رو فرق دارد. مذاکرات برکسیت همچنان بدون هیچگونه توافق مهمی و برنامه موثری برای مسئله عدم معامله برکسیت ادامه دارد.

  تصمیم نرخ استرالیا: سه شنبه ساعت 4:30
  رزرو بانک استرالیا طی دو سال گذشته نرخ بهره را تغییر نداده است. بعید است این نوبت تفاوتی داشته باشد. فیلیپ لاو و همتایانش در صدد حفظ نرخ در رقم 1.50% هستند. اقتصاد استرالیا روند خوبی دارد با وجود ریسک هایی برای رشد که از معامله می آید. مسکن در سیدنی احتمالا مورد نگرانی است و احتمالا در بیانیه به آن اشاره شود.


  شاخص PMI تولیدی ISM آمریکا: سه شنبه ساعت 14:00
  شاخص مدیران خرید که روند رو به رشدی داشت، ماه گذشته افت داشت. نگرانی های تجاری روی تمایلات بازار در ماه جولای فشار آورد. رقم 58.1 همچنان نشاندهنده رشد رو به بالا است ولی این رقم ضعیف تر از پیش می باشد. جدای از رقم هدلاین، شایان ذکر است که به جزئیات قیمتها اشاره شود. فدرال رزرو فشارهای تورمی را زیر نظر دارد.

  GDP استرالیا: چهارشنبه ساعت 1:30
  اقتصاد استرالیا از نرخ رشد خالص 1% در سه ماهه نخست 2018 بهره مند است که این رقم ، از سه ماهه چهارم 2016، بهترین رقم است. سه ماهه دوم احتمالا ارقام رو به فزونی را نیز در پی داشته باشد. اثر تعرفه های آمریکا روی چین تنها در سه ماهه سوم بود و تدارک این تعرفه ها ممکن است پیش از این فعالیت اقتصادی را شتابزده کرده باشد.

  شاخص PMI خدماتی انگلیس: چهارشنبه ساعت 8:30
  سومین و آخرین مجموعه از شاخص PMI موسسه مارکیت مربوط به بزرگترین بخش یعنی خدماتی است. رقم ناخشنودکننده 53.5 متعلق است به ماه جولای همراه با نگرانی ها درمورد برکسیت که عامل نزول تمایلات است. دیگر رقم نه چندان خوب رشد ممکن است رقم پایین رشد سه ماهه بوده باشد.

  تصمیم نرخ کانادا: چهارشنبه ساعت 14:00

  بانک کانادا در نشست ماه جولای خود نرخ بهره را بالا برد همانگونه که پیش از این اعلام کرده بودند. مورد عجیب این بود که همچنان تمایلات افزایش نرخ بهره را حفظ کردند علیرغم هشدارمکرر درمورد نتایج بی ثبات تعرفه های آمریکا. حالا، ریاست بانک، پولوز و همتایانش بعید است که تغییری در نرخ بهره ایجاد کنند و آن را به نشستی موکول میکنند که نشست خبری هم در پی اش باشد. باوجود این در بیانیه بانک خواهد آمد که احتمالا به بحث و تبادل نظر درمورد معاملات و ارقام اخیر GDP میپردازند.
  دستمزدهای غیرکشاورزی موسسه پردازش خودکار داده ADP: پنجشنبه ساعت 12:15
  گزارش موسسه ADP برای مشاغل بخش خصوصی با رقم صعودی 219k غافلگیرکننده بود که این بالای میانگین اخیر است. درحال حاضر سرعت کند کرایه و اجاره بعید نیست.

  شاخص PMI غیرتولیدی موسسه ISM: پنجنشبه ساعت 14:00
  بخش خدمات شاهد رشد کندتری نسبت به بخش تولید پس از جولای بود با نمره 55.7. رشد همچنان بنابر این رقم مناسب است ولی وضعیت کسب و کار چندان که باید خوشبینانه نیست. همین رقم را برای ماه اوت پیش بینی میکنیم. این گزارش به عنوان اشاره به اعلامیه دستمزدهای غیرکشاورزی می باشد.

  دستمزدهای غیرکشاورزی آمریکا: جمعه ساعت 12:30
  گزارش ماهانه شغلی همیشه تکانی به بازار می دهد. گزارش پیش بینی دستمزدهای غیرکشاورزی ماه جولای رشد کمتر از میزان انتظاری در محدوده مشاغل داشت یعنی فقط 157k ولی خوب بود و نرخ رشد دستمزد ماهانه 0.3% و 2.7% سالانه بود. احتمال این را هم میدهیم که اکنون این ارقام کمی بهتر باشند. تمرکز بازار روی دستمزدهاست ولی یک صعود ضعیف دیگر در این موقعیت و معاملات بسته شده، باعث می شود توجه بازار روی اخبار مربوط به مشاغل باشد. این آخرین گزارش دستمزدهای غیرکشاورزی پیش از نشست ماه سپتامبر فدرال است.

  گزارش شغلی کانادا: جمعه ساعت 12:30
  کانادا در ماه جولای صعود عالی 54.1k را گزارش داد ولی این گزارش در نقصان مشاغل تمام وقت و جسته و گریخته بودن مشاغل پاره وقت، پنهان شد. همچنین دستمزدها پس از دوماه روند خوب، برگشت به عقب داشتند. نرخ بیکاری روی رقم 5.8% است. در ماه اوت ما انتظار افزایش نسبی در معاملات را داریم.


  تمامی ساعات به وقت گرینویچ است.


 6.  

 7. #44
  کاربر عضو

  تاریخ عضویت
  Jun 2014
  نوشته ها
  1,098
  تشکر
  0
  تشکر از ایشان ، 16 بار در 16 پست
  میزان امتیاز
  88Array = 21
  قدرت امتیازدهی
  21
  pcmbrokers
  Array
  #تیترهای_داغ_و_خلاصه_اخبار_و _تحلیل_هفتگی

  #Sep_10_14

  https://t.me/PCMchannel

  چشم انداز هفتگی بازار ارز. 10-14 سپتامبر- پنجشنبه شلوغ
  دلار آمریکا با توجه به داده ها و نبردهای تجاری، هفته ای عالی داشت. بعد چه می شود؟ بانک مرکزی اروپا و انگلیس پنجشنبه شلوغی را تدارک می بینند ورویدادهایی مضاف بر این هم هنوز هست. در ادامه موارد برجسته هفته پیش رو را می آوریم.

  جهان چشم انتظار تعرفه های جدید آمریکا روی کالاهای چینی است و این خوشایند نیست. درحالیکه آمریکا رسما اعلام نکرد که تعرفه ها را روی 200بیلیون دلار از کالاهای چینی اجرا میکند، ترامپ بیان کرد که 267بیلیون دلار تعرفه روی میز کار است. داده های آمریکا خوب بود همراه با پیش بینی دستمزدهای غیرکشاورزی NFP که نه تنها نتیجه بهتری در رشد شغلی داشت بلکه با رقم رشد شغلی 201k، دستمزدها را تا 0.4% ماهانه و 2.9% سالانه بالا می برد. بازارهای نوظهور وضعیت بدتری پیدانکردند و هیچ راه حل حتمی برای مسائل آرژانتین و ترکیه وجود ندارد. اخبار برکسیت در ابتدا پوند را پایین کشیدند و بعد بالا بردند که این مبنی بر گزارشی بود که انگلیس و آلمان در آن تصمیم گرفتند تا درخواستهای مربوط به این موضوع را کنار بگذارند. این کنار گذاشتن باعث می شود افزایش محدود شود و همچنان نبرد ادامه داشته باشد.

  تولید ناخالص ملی انگلیس: دوشنبه ساعت 8:30
  این گزارش دومین گزارش ماهانه و نخستین گزارش مستقل بدون گزارش سه ماهه است. رشد اقتصادی در ماه ژوئن تا رقم 0.1% بود و اکنون ما نخستین خوانش را برای سه ماهه سوم خواهیم داشت که با ماه جولای آغاز می شود. جالب است که بدانیم آیا نگرانی ها نسبت به برگزار نشدن برکسیت تقریبا بر فعالیت های اقتصادی اثر گذاشته است یا خیر. احتمال رشد 0.2% ماهانه زیاد است.

  گزارش شغلی انگلیس: سه نشبه ساعت 8:30
  بازار کارگری با رقم بیکاری 4% در ماه ژوئن خوب به نظر می رسد هرچند دستمزدها سرعت بالایی ندارند و در همان ماه رشدی برابر با 2.4% داشتند که به سختی با تورم همخوانی دارد. رشد 2.5% را اکنون پیش بینی میکنیم. بانک انگلیس تغییرات درآمدی را زیر نظر دارد. انتظار داریم که نرخ بیکاری روی رقم 4% ثابت بماند. مطالبات بیکاری رشدی تا رقم 6.2k در ماه جولای داشتند که این بدتر از رقم مورد انتظار بود. اکنون داده های موسسه CCC را برای ماه اوت به روز خواهیم کرد و انتظار ما رقم 3.6k است.

  شاخص قیمت تولید کننده آمریکا: چهارشنبه ساعت 12:30
  PPI پس از چندماه رشد سریع در ماه جولای افت داشت. PPI هدلاین همچنان فلت است درحالیکه PPI core فقط 0.1% رشد ماهانه داشت. رقم ماه اوت دست گرمی CPI روز بعد است که از اهیمت بیشتری برخوردار است. برای اعداد هدلاین و core رشد تا رقم 0.2% را پیش بینی میکنیم.

  گزارش شغلی استرالیا: پنجشنبه ساعت 1:30
  بازار شغلی استرالیا با افت معاملاتی 3900 در ماه جولای ناامیدکننده بود. نرخ بیکاری همچنان روی رقم 5.3%، پایین است. گزارش ماه اوت احتمالا در مشاغل صعود داشته باشد. دلار استرالیا کمی تاخیر داشت و رشد بازار کار میتواند به بهبود آن کمک کند. انتظار داریم رقم معاملات رشدی تا رقم 18.4k داشته باشند و نرخ بیکاری از رقم 5.3% بالاتر نرود.

  تصمیم نرخ انگلیس: پنجشنبه ساعت 11:00
  بانک انگلیس نرخ بهره را طی تصمیم گیری همراه با گزارش نرخ سه ماهه پس از ماه اوت تا 0.75% بالا برد. بانک انگلیس نسبت به افزایش تورم واکنش داشت ولی باوجود آرای موافق برای حرکت دادن نرخ، مارک کارنی ریاست بانک انگلیس و همتایاناش باتوجه به سطح بالای بی ثباتی ناشی از برکسیت، هنوز تردید دارند. کمیته سیاست پولی احتمالا تغییری در نرخ بهره در این نشست نمی دهد و ممکن است که تاموارد بعدی هم ادامه داشته باشد تا تکلیف برکسیت روشن شود یا تغییر چشمگیری در مسیر اقتصادی صورت بگیرد. آرا احتمالا بار دیگر موافق هستند. هررای دیگری برای افزایش نرخ، احتمالا پوند را بالا میکشد.
  تصمیم نرخ حوزه یورو: پنجشنبه ساعت 11:45 همراه با نشست خبری با حضور ماریو دراگی در ساعت 12:30
  بانک مرکزی اروپا تابدینجا طرح خرید اوراق قرضه را در پایان ماه از 30 بیلیون یورو به 15 بیلیون یورو کاهش داد. تصمیم براین است که خرید اوراق تا پایان سال به پایان برسد. دراگی و همراهانش احتمالا اعلامیه ای در این مورد نخواهند داشت هرچند افت اخیر تورم و نگرانی های تجاری احتمالا آنها را وامیدارد تا طرح کاهش نرخ را پیش بکشند. بنابر بیانیه خبرنگاران و اعلامیه بانک مرکزی اروپا پیش بینی های تعرفه جدید در این نشست اعلام می شود. هرگونه افزایش یا کاهش تورم و پیش بینی رشد ممکن است نشان دهنده حرکت بعدی از سوی بانک مرکزی باشد. احتمال اینکه تغییرمحسوسی انجام نشود زیاد است. درصورتیکه دراگی بگوید ریسک نزولی افزایش یافته است، احتمالا معنی دار است.

  تورم آمریکا: پنجشنبه ساعت 12:30
  تورم coreآمریکا به سقف سالانه 2.4% در ماه جولای رسید ضمن اینکه از افزایش نرخ حمایت میکند. قیمت برمبنای ماهانه، رشد تا رقم 0.2% هم در هدلاین و هم در core داشت. انتظار داریم که تورم هدلاین رشدی تا رقم 0.3% داشته باشد درحالیکه رقم شاخص قیمت مصرف کننده core انتظارات را تا رقم +0.2% برآورده میکند.

  خرده فروشی آمریکا: جمعه ساعت 12:30
  شاخص مصرف کننده آمریکا برای ماه جولای بیرون آمده است. حجم نهایی فروش رشدی تا رقم 0.5% داشت و فروش core تا رقم 0.6% بالا رفت. باوجود بازنگری های نزولی، چشم انداز کلی روند صعودی دارد. به احتمال زیاد برای ماه اوت افزایش بیشتری خواهیم داشت ولی ممکن است سرعت کمتری داشته باشد. داده ها بر محاسبات تولید ناخالص ملی اثر میگذارد و این اثر چشم گیر است. پیش بینی ما برای فروش هدلاین رشد تا رقم 0.4% و برای core تا 0.5% است.

  تمایلات مصرف کننده آمریکا: جمعه ساعت 14:00
  رقم نهایی تمایلات مصرف کننده دانشگاه میشیگان برای ماه اوت رقم 95.3 است که این رقم پایین تر از رقم ماه گذشته می باشد.از سوی دیگر اندازه رقم بانک مرکزی به بالاترین سطح خود از سال 2000 رسید. ما اکنون خوانش مقدماتی را برای ماه سپتامبر خواهیم داشت. شایان ذکر است که نبرد تجاری تقریبا روی مصرف کننده آمریکایی اثراتی داشته است. قیمتهای بالا ممکن است بر اطمینان او اثر بگذارد. رقم 96.9 را به احتمال زیاد پیش بینی میکنیم.


  تمامی ساعات به وقت گرینویچ است.

  http://pcmfa.net

  http://cabin.pcmfa.net/fa/register

 8.  

 9. #45
  کاربر عضو

  تاریخ عضویت
  Jun 2014
  نوشته ها
  1,098
  تشکر
  0
  تشکر از ایشان ، 16 بار در 16 پست
  میزان امتیاز
  88Array = 21
  قدرت امتیازدهی
  21
  pcmbrokers
  Array
  #تیترهای_داغ_و_خلاصه_اخبار_و _تحلیل_هفتگی

  #Sep_17_21

  https://t.me/PCMchannel

  چشماندازهفتگیبازارارز. 17-21 سپتامبر ارزهایبازاردرتلاطمهستندکهایندرگزارشاوضاعآرامتجاری،برکسیتودادههایاقتصادیبالایآمریکااست.تمرکزامروزبازارباتوجهبهترکیبعجیبارقامازنقاطمختلفدنیا،ازآمریکاتغییرپیداکرد. درادامهمواردبرجستههفتهپیشرورامیآوریم.
  آمریکا
  وچینباردیگرقصددارندگفتوگوکنند. آغازاینگفتوگوهاازسویوزیرداراییآمریکااستومشخصنیستآیاحمایتترامپرادرپیداردیاخیر. تورمآمریکابرآوردهکنندهانتظاراتنبودولیخردهفروشیباعنایتبهبازنگریهایصعودی،خوببود. فدرالدرموردمصرفواقتصادرویکردخوشبینانهایدارد. بارنیر،مذاکرهکنندهارشداتحادیهاروپاگفتکهموضوعبرکسیتطی 6-8 هفتهانجاممیشودضمناینکهپوندازیوروبالاترمیرود. ماریودراگینسبتاخشنوداستهمچنانکهپیشبینیهادرموردتورمراتغییرینداد،ازیوروحمایتمیکند. بانکمرکزیترکیهنهایتانرخرابالابردضمناینکهوضعیتآراممیشود. بعدچهخواهدشد؟
  تصمیمگیرینرخژاپن: صبحچهارشنبه بانکژاپنسیاستپولیخودرادردنیایپیشرفتهوبهدلایلخوبیازدستدادهاست.تورمcoreهمچناننامساعداستکهاینازهدف 2% بانکژاپندورمیباشد. اخیرابانکژاپنیکسریترفندبرایطرحخریداوراققرضهخودداردکهمحدودهبزرگتریازخریدرافراهممیکند. موسسهتوکیواحتمالاتغییریبهاینزودیدردورهنمیدهد.هاروهیکوکوروداریاستبانکژاپندرنشستخبریخودبهروزرسانیهارادراختیارقرارمیدهد. یکنظرخوشبینانهدرموردبهروزرسانیجدیدGDPمیتواندینراکمیبالاترببرد.
  تورم
  انگلیس: سهشنبهساعت 8:30
  بانکانگلیسنرخبهرهرادرماهاوتپسازبالارفتنتورم،افزایشداد. هرچندقیمتهاروندسریعیندارند. Cpiهدلایندررقمسالانه 2.5% درماهجولایایستادوبرایماهاوتانتظارمیرودکمیپایینترباشددررقم 2.4%. افزایشاخیردربهایپوندبعدافقطدرارقامتورماحساسمیشود. CPI coreدررقم 1.9% قرارگرفتواکنونرقم 1.8% راانتظارداریم. شاخصخردهفروشی (RPI) دررقم 3.2% بودوهمینسطحاکنونپیشبینیمیشود. ورودیPPIتارقم 0.5% ماهانهپیشرفتانتظارافزایش 0.4% راداریم.

  GDP
  نیوزلند: چهارشنبهساعت 22:45
  جوامعکوچکGDPخودرافقطیکبارمنتشرمیکنندکههرجومرجزیادیدرهررویداداقتصادیایجادمیکند. وضعیتاقتصادیبانرخرشدسهماههخوب 0.5% افزایشداشت. اکنونممکناستیکافزایشکوچکداشتهباشیم: نرخرشد 0.8% رااحتمالمیدهیم.

  تصمیمات
  نرخسوئیس: پنجشنبهساعت 7:30
  بانکملیسوئیسسیاستپولیخودرااز 15 ژانویه 2015،روزفراموشنشدنیحذفنرختبادلیزیرسطحیورو/فرانکسوئیستغییرندادهاست. ازآنزمانبانکلندننرخپیشنهادیبینبانکیرادررقم-0.75%زیرمحدودهمنفیحفظمیکند. همچنینمتعهدشدکهبرایکاهشبهایفرانکمداخلهکند. همراهبارسیدنیورو/فرانکسوئیسبهسطح1.20،بانکملیسوئیسبرایمدتیدربازارارزفعالنشدهاست.اینبانکقصدنداردسیاستپولیخودرادرنشستپیشروتغییردهد. هرچندممکناستگفتوگودرموردطرحخروجیازمحدودهمنفینرخراآغازکنندکهاینحرکتمیتواندبهایفرانکسوئیس رابالاببرد.

  فروش
  مسکنموجوددرآمریکا: پنجشنبهساعت 14:00
  مسکنبهپشتوانهاندیکاتورهایاقتصادیواگذارشددرحالیکهمیتوانستبرگشتداشتهباشد. فروشفعلیمسکندرچهارماهگذشتهافتداشتکهاینپدیدهایستکهازسال 2013 وجودنداشت. پسازرسیدنبهرقم5.34میلیوندرماهجولای،یکافتدیگردرماهاوتنگرانکنندهاست. رشداندک5.39میلیونراپیشبینیمیکنیم.

  تورم
  کانادا: جمعهساعت 12:30
  بانککاناداقصدداردنرخبهرهرادرماهاکتبربالاببردبافرضموفقیتآمیزبودنتوافقNAFTA. استفانپولوزوهمتایاننیازمنددادهبرایحمایتازچنینحرکتیهستند. تورمهدلاینرشدیتارقم0.5%درماهجولایداشتدرحالیکهCPI coreبا0.2%کمترعقببود. رقمتورمقابلتوجهیبرایتاییداینحرکتلازماست. خردهفروشیماهجولایدرزمانخودمنتشرمیشود. فروشهدلاینوcoreدرماهژوئنافتداشت.


  تمامی
  ساعاتبهوقتگرینویچاست.

  http://pcmfa.net

  http://cabin.pcmfa.net/fa/register

 10.  

 11. #46
  کاربر عضو

  تاریخ عضویت
  Jun 2014
  نوشته ها
  1,098
  تشکر
  0
  تشکر از ایشان ، 16 بار در 16 پست
  میزان امتیاز
  88Array = 21
  قدرت امتیازدهی
  21
  pcmbrokers
  Array
  #تیترهای_داغ_و_خلاصه_اخبار_و _تحلیل_هفتگی

  #Sep_24_28

  https://t.me/PCMchannel

  چشم انداز هفتگی بازار ارز. 24-28 سپتامبر.2018. فدرال تصمیم میگیرد، تعرفه ها اجرا می شوند، برکسیت پیچیده می شود
  آمریکا سرانجام تعرفه های جدید روی کالاهای چینی را اعلام کرد و ظاهرا بازارها آن را پذیرفته اند. این وضعیت ادامه پیدا می کند؟ تصمیمات فدرال در آخرین هفته از سپتامبر اجرا می شود ولی رویدادهای دیگری هم وجود دارند. در ادامه موارد برجسته هقته پیش رو را می آوریم.
  آمریکا 10% تعرفه روی 200 بیلیون کالای چینی را اعلام کرد. این حرکت پیشاپیش اعلام شد و 10% کمتر از 25% بود که خبرش اعلام شده بود. بااین اوصاف واکنش بازار نسبتا آرام بود. یورو/دلارآمریکا به خوبی پیش رفتند و ارزهای رایج نیز به همان خوبی بهبود پیدا کردند. درمورد ضعف دلار؛ این ضعف در نتیجه ریسک حرکت در بازار بود. برکسیت وضعیت پیچیده ای پیدا کرد. نشست سالزبورگ پایان ناخوشایندی داشت چرا که اتحادیه اروپا طرح بررسی کنندگان موضوع برکسیت را رد کرد. پاسخ ترزا می در رسانه تلویزیون طی یک سخنرانی احتمالا به قصد دلجویی از حامیان برکسیت بود پیش از نشست حزب محافظه کار. پوند انگلیس در روز جمعه پس از یک هفته صعود، افت داشت.

  اطمینان مصرف کننده بانک مرکزی آمریکا: سه شنبه ساعت 14:00
  هیئت رئیسه نشست اطمینان مصرف کننده صعود 133.4 را در ماه اوت اندازه گیری کردند که این رقم بالاترین سطح از نوامبر 2000 است. انتشار گزارش توجه ترامپ را جلب کرد. آیا این روند همچنان صعودی می ماند؟ تمایلات مصرف کننده مطابق با مصرف است و به احتمال زیاد امتیاز 132.2 را دارد.

  فروش مسکن جدید آمریکا: چهارشنبه ساعت 14:00
  برخلاف سایر بخش های اقتصاد آمریکا، بخش مسکن تاحدودی در خطر است. فروش مسکن با سطح سالانه 627K در ماه جولای خشنودکننده نبود. رقمی مشابه را برای ماه اوت پیش بینی میکنیم. احتمال زیاد سطح 630K را خواهیم داشت.

  تصمیم فدرال آمریکا: چهارشنبه تصمیم و نمودار آماری در ساعت 18:00- نشست خبری با حضور ریاست فدرال ژروم پاول در ساعت 18:30
  فدرال نرخ ها را افزایش می دهد. این، پس از اعلامیه اعضای FOMC و داده های اخیری که اکثرامثبت بودند قطعی می شود. پرسش رایج این است: آیا فدرال نرخ بهره را در ماه دسامبر افزایش می دهد درحالیکه نهایتا چهار رقم افزایش دارد؟ و مهم ترین بخش مبهم این است که فدرال در قدم بعدی چه خواهد کرد. آیا پاول و همراهانش از یک سیاست قابل تنظیم به یک موقعیت تنگ یا خنثی تغییر موضع می دهند؟ سیاست تنگ و محدود یعنی نرخ بهره را بالای سطح تورم قرار بدهند. این کار به تازگی از سوی ریاست فدرال لائل برینارد انجام شد. داده دستمزد افزایش پیدا کرده است با 0.4% و 2.9% ماهانه. هرچند تازه ترین رقم CPI core با سقوط از رقم 2.4% به 2.2% خشنودکننده نبود. فرمول اخیر فدرال کاملا صعودی است و موضع فدرال بعید است این اتصال را تغییر دهد. چند رقم تورمی ضعیف احتمالا نیاز است برای تغییرات در بانک مرکزی.
  نخستین واکنش در نمودار آماری خواهد آمد: سندی که پیش بینی های فدرال را برای نرخ بهره و همچنین تورم، رشد و اشتغال جزئی بندی میکند. بازار این ارقام را به سادگی خلاصه میکند. خلاصه ای سریع از بیانیه منظم فدرال درست پیش از ارائه سخنرانی پاول، منتشر می شود. ریاست فدرال محتاطانه به موضوعات حساس سیاسی همچون تعرفه ها میپردازد ولی پاسخ های سرراست درمورد سیاست پولی می دهد. انتظار تشدید تنش ها را در این رویدادها داریم که با اعلام گزارش های نشست ما شاهد واکنش های تندی نسبت به آن خواهیم بود. موضوع تعرفه ها و افزایش نرخ بهره مهم ترین رویداد هفته است.

  تصمیم گیری نرخ نیوزلند: چهارشنبه ساعت 21:00
  ررزو بانک نیوزلند به تازگی در سمت کاهشی نمودار قرار دارد و راه های کاهش نرخ را باز کرده است. هرچند بعید است که تیم آدریان اُر نرخ رسمی نقدینگی را اکنون با رقم 1.75% پایین بکشند. تکرار سیاست کاهش نرخ بهره و به ویژه یک اشاره کوچک ممکن است روی دلار این کشور فشار وارد کند. این روند ممکن است علیرغم داده خوب GDP باشد. اُر نشست خبری را در ساعت22:00 برگزار خواهد کرد و این نشست بازار را به حرکت وامیدارد.

  GDP آمریکا: پنجشنبه ساعت 12:30
  رشد اقتصادی آمریکا با سرعت سالانه 4.2% در سه ماهه دوم 2018 سریع ترین صعود را طی چهار سال داشت. این رشد مطابق با اعلامیه دوم GDP است. اعلام سوم و نهایی احتمالا با ارقامی مشابه خواهد بود که این اجازه را به ترامپ میدهد تا پیروزی دیگری را سهیم شود. سه ماهه دوم ممکن است تاحدودی کندتر باشد. تثبیت و تأیید ارقام را پیش بینی میکنیم.

  سفارشات کالاهای بادوام آمریکا: پنجشنبه ساعت 12:30
  سفارشات کالاهای بادوام بیانگر سرمایه گذاری هستند و با دقت از سوی فدرال زیر نظر گرفته میشوند و همچنین روی GDP و GDP سه ماهه سوم در اعلامیه ماه اوت اثر میگذارند. این سفارشات در ماه جولای افت حدودی 1.7% داشتند ولی رقم هدلاین نوسان دارد. سفارشات core صعود حدودی 0.1% مطابق با داده بازنگری شده داشتند که این رقم، خوب است. اکنون ممکن است شاهد ارقام بهتری باشیم. سفارشات هدلاین با رشد 1.9% انتظارات مارا برآورده میکنند و برای سفارشات core صعود تا رقم 0.4% را پیش بینی میکنیم.

  GDP نهایی انگلیس: جمعه ساعت 8:30
  رشد اقتصادی انگلیس در سه ماهه دوم بنابر اعلام اولیه که همراه با نخستین گزارش ماهانه ماه ژوئن بیرون می آید، تا رقم 0.2% بود. همچنانکه ما عدد ماهانه را برای ماه جولای میدانیم، انتظار داریم که این اعلامیه نهایی GDP سه ماهه دوم چشم انداز بهتری درمورد اقتصاد در اختیارمان بگذارد. ارقام سه ماهه معمولا تغییر میکنند ولی بازنگری ارقام هفتگی معمولا صورت میگیرد.

  تورم حوزه یورو: جمعه ساعت 9:00
  تورم هدلاین در ماه اوت رقم 2% را نشان داد که این دقیقا برابر با هدف بانک مرکزی اروپا بود. هرچند CPI core با رشد تنها 1% خشنودکننده نبود. افزایش بهای انرژی تفاوت هایی را ایجاد کرد. ریاست بانک مرکزی اروپا ماریو دراگی در آخرین نشست خبری خود درمورد ضعف تورم core ابراز نگرانی نکرد. اکنون ما مشغول ارقام مقدماتی ماه سپتامبر هستیم. اکنون صعود نسبی ارقام را پیش بینی میکنیم: 2.1% برای هدلاین و 1.1% برای core.

  GDP کانادا: جمعه ساعت 12:30
  کانادا GDP ماهانه خود را برای ماه جولای منتشر میکند که نخستین چشم انداز برای سه ماهه سوم است. ارقام ماه ژوئن با ماندن در وضعیت فلت خشنودکننده نبودند ولی سه ماهه دوم به صورت کلی مثبت بود که این پس از سه ماهه نخست ضعیف بود. به احتمال زیاد افزایش تا رقم 0.1% را داریم.

  شاخص قیمت PCEcore آمریکا: جمعه ساعت 12:30
  این گزارش یکی از نسبت های مهم فدرال است که از نظر روش شناسی با عدد CPI core که اوایل ماه منتشر می شود فرق دارد. CPI core با افت 2.2% کمتر از انتظار بازار با رقم 2.4% بود. PCE core در ماه جولای در قم 2% قرار گرفت و درصورتیکه ما خط مستقیمی رسم کنیم اکنون ممکن است تا رقم 1.8% افت داشته باشد. هرچند این ارقام همیشه 100% منطبق نیستند. با یک افت چشمگیر احتمالا بر دلار فشار می آید درحالیکه افت ناچیز تا رقم 1.9% برای نمونه میتواند چنین فشاری را وارد نکند. انتظار می رود که PCE core ماهانه رشدی تا رقم 0.1% پس از رقم 0.2% پیش از این داشته باشد.


  تمامی ساعات به وقت گرینویچ است


  http://pcmfa.net

  http://cabin.pcmfa.net/fa/register

 12.  

 13. #47
  کاربر عضو

  تاریخ عضویت
  Jun 2014
  نوشته ها
  1,098
  تشکر
  0
  تشکر از ایشان ، 16 بار در 16 پست
  میزان امتیاز
  88Array = 21
  قدرت امتیازدهی
  21
  pcmbrokers
  Array
  #تیترهای_داغ_و_خلاصه_اخبار_و _تحلیل_روزانه

  #October_1_5

  https://t.me/PCMchannel

  چشم انداز هفتگی بازار ارز، 1-5 اکتبر- دستمزدهای غیرکشاورزی، نشست فدرال رزرو را زیر نظر داشت
  فدرال رزرو در هفته ای جالب توجه که با صعود دلار آمریکا به پایان رسید، تکانی به بازارها داد. بعد چه می شود؟ نخستین هفته از سه ماهه چهارم شاهد روند صعودی در دستمزدهای غیرکشاورزی آمریکا درکنار سایر رویدادها هستیم. در ادامه موارد برجسته هفته بعد را می آوریم.
  فدرال رزرو نرخ بهره را همانگونه که انتظار داشتیم بالا برد و پیش بینی های خود را برای موارد دیگر امسال انجام داد. در بیانیه FOMC عبارت «سیاست کفایت آمیز» دیده نمی شود. دلار آمریکا بااین گمان که فدرال رزرو به نتیجه گیری نزدیک است، در ابتدا افت داشت. ژروم پاول تصریح کرد که تغییری در سیاست پولی داده نخواهد شد و وضعیت اقتصادی روند بسیار خوبی دارد. در نقطه دیگر، نبرد برنامه بودجه ایتالیا به پیروزی پوپولیست های این کشور انجامید و یورو افت پیدا کرد. پیشرفت چشمگیری در مذاکرات برکسیت صورت نگرفت چرا که دولت انگلیس همچنان اطیمنان ندارد و اتحادیه اروپا سناریوی عدم توافق را تنظیم می کند. آمریکا مراحل نهایی کردن توافق با مکزیک و خروج کانادا را تنظیم میکند. رزرو بانک نیوزلند تغییری در نرخ بهره نداد و نسبت به جامعه تجاری خوشبین نبود.

  شاخص PMI تولیدی موسسه ISM: دوشنبه ساعت 14:00
  این بررسی رو به جلو تنها معیار بررسی بخش تولید نیست بلکه اشاره ای به نشست روز جمعه دستمزدهای غیرکشاورزی و تورم است. ماه اوت با نمره 61.3 درجه عالی و بسیار اثرگذاری را دریافت کرد. ترکیب قیمتها دررقم 72.1 قرار گرفت و حتی بالاتر ولی اوج آن در اوایل سال دیده شد.نمره 60.1 را برای ماه سپتامبر انتظار داریم.

  تصمیم گیری نرخ استرالیا: سه شنبه ساعت 4:30
  رزرو بانک استرالیا به مدت دو سال است که نرخ بهره خود را تغییر نمیدهد و این روند بنابر نشانه ها تغییری نخواهد کرد. وضعیت اقتصادی این کشور «خوب» است ولی روند صعودی ندارد. نگرانی ها نسبت به تقاضا از آسیا بر تمایلات بازار فشار وارد میکند. هرگونه تغییر در تصمیم گیری باتوجه به نرخ تبادل ارزی یا تورم ممکن است بر دلار بازار آسیا اثر بگذارد.

  سخنرانی ژروم پاول: سه شنبه ساعت 16:00
  ریاست فدرال رزرو سومین سخنرانی خود را انجام می دهد درحالیکه بعید نیست ایشان سخن تازه ای داشته باشد؛ سخنرانی های او اغلب تکانی به بازار می دهد.

  شاخص PMI خدماتی انگلیس: چهارشنبه ساعت 8:30
  سومین و آخرین اندیکاتور مارکیت برای بزرگترین بخش یعنی خدمات است. با نگاهی به ماه اوت، رقم نسبتا خوب 54.3 نشان از رشدی خوب دارد. باید دید که آیا نگرانی ها درمورد برکسیت بر این نتیجه اثری میگذارد یا خیر. به احتمال زیاد رقم 54 در پیش است.

  دستمزدهای غیرکشاورزی ADP آمریکا: چهارشنبه ساعت 12:15
  پیشروی گزارش شغلی رسمی روز جمعه، چهارشنبه است. در ماه اوت گزارش بخش خصوصی ADP با رقم 163K خوشایند نبود و زیر میانگین بود. اکنون میتوانیم انتظار خروجی بهتری را داشته باشیم. افزایش تا رقم 187K مشاغل بخش خصوصی را برای ماه سپتامبر پیش بینی میکنیم.

  شاخص PMI غیرتولیدی موسسه ISM آمریکا: چهارشنبه ساعت 14:00
  بررسی بخش خصوصی موسسه ISM نیز انتظارات بازار را با رشد تا رقم 58.5 در ماه اوت برآورده کرد. برای ماه سپتامبر رقم صعودی را احتمال میدهیم. این اعلامیه آخرین گزارش پیش از گزارش دستمزدهای غیرکشاورزی آمریکا است. سطحی مشابه را با رقم 58.1 احتمال می دهیم.

  دستمزدهای غیرکشاورزی آمریکا: جمعه ساعت 12:30
  «سلطان اندیکاتورهای بازار ارز» شاهد تغییر تمرکز از مشاغل هدلاین به دستمزدها در سال جاری بوده است. دستمزدهای غیرکشاورزی ماه اوت با صعود مشاغل تا رقم 201K روند صعودی داشتند و در دستمزدها هم افزایش چشمگیری را شاهد بودیم: 0.4% ماهانه و 2.9% سالانه که هردو انتظارات بازار را برآورده میکند. آیا شاهد روند صعودی ماهانه دیگری خواهیم بود؟رشد نسبی در حوزه مشاغل را انتظار داریم با رقم 188K درحالیکه انتظار رشد سالانه دستمزد را داریم تا رقم 3%. انتظار داریم که نرخ بیکاری از 3.9% به 3.8% افت پیدا کند.

  گزارش شغلی کانادا: جمعه ساعت 12:30
  گزارش شغلی اخیر کانادا با افت 51.6K تاسف بار بود ولی این افت پس از صعود 54.1K بود. آیا این بار ما شاهد رقم باثباتی خواهیم بود؟ نرخ بیکاری تا رقم 6% رشد داشت که این افزایش بدتر از آن چیزی بود که انتظارش را داشتیم. میتوانیم در این نقطه شاهد اسلاید باشیم. به احتمال زیاد شاهد صعود تا رقم 32.5K خواهیم بود درحالیکه انتظار داریم نرخ بیکاری تا رقم 5.9% اسلاید داشته باشد.


  همه ساعات مبتنی بر ساعت گرینویچ است.

  http://pcmfa.net

  http://cabin.pcmfa.net/fa/register

 14.  

 15. #48
  کاربر عضو

  تاریخ عضویت
  Jun 2014
  نوشته ها
  1,098
  تشکر
  0
  تشکر از ایشان ، 16 بار در 16 پست
  میزان امتیاز
  88Array = 21
  قدرت امتیازدهی
  21
  pcmbrokers
  Array
  #تیترهای_داغ_و_خلاصه_اخبار_و _تحلیل_هفتگی

  #October_8_12

  https://t.me/PCMchannel

  چشم انداز هفتگی بازار ارز. 8-12 اکتبر- دلار بار دیگر غلبه میکند.

  دلار آمریکا دربرابر همتایان خود در هفته آشفته، صعود داشت. بعد چه می شود؟ تورم آمریکا در دومین هفته اکتبر در همان رقم باقی ماند که شاهد افزایش تنش ها در موضوع برکسیت و انتخابات میان دوره بود. در ادامه موارد برجسته هفته پیش رو را می آوریم.
  دلار در سه ماهه جدید صعودهای تازه ای را آغاز کرد. سخنرانی پاول در تمایل به افزایش نرخ بهره موجب رشد بازده و از آن بیشتر، صعود داده ها شد. شاخص PMI غیر تولیدی موسسه ISM به رقم 61.6 رسید که این رقم بالاترین رقم ثبت شده است. هرچند، گزارش دستمزدهای غیرکشاورزی ترکیبی بود همراه با افزایش تنها 134K عددی مشاغل. بازنگری های صعودی و دستمزدهای مناسب موجب تعادل شدند. یورو تحت تأثیر بحران های همزمان ایتالیا بود درحالیکه پوند انگلیس در جدال با نگرانی های فزونی یافته درمورد ثبات دولت بریتانیا باتوجه به مانورهای بوریس جانسون و طرح موضوع مرزایرلند، قرار داشت. دلار کانادا برنده بزرگ این کشور بود و آمریکا در توافق جدید NAFTA که نام USMCA برخود گرفت، دارای چهارچوب تازه ای شد. دلارآمریکا/ین ژاپن به صعودهای جدید دست پیدا کرد درحالیکه دلار استرالیا پس از تصمیمات ررزو بانک این کشور دچار بحران شد.

  GDP انگلیس: چهارشنبه ساعت 8:30
  این گزارش، گزارش ماهانه ماه اوت است که بینش بهتری را نسبت به سه ماهه سوم در اختیار میگذارد. رشد اقتصادی انگلیس در ماه جولای تا رقم 0.3% بود. نخستین ماه از سه ماهه سوم و رشد اقتصادی در ماه اوت را با سرعت کند 0.1% پیش بینی میکنیم. هرگونه روند نزولی ممکن است مربوط به موضوع برکسیت باشد. انگلیس همچنین محصولات تولیدی و بالانس معاملاتی کالاها را در همان زمان منتشر می کند.

  PPI آمریکا: چهارشنبه ساعت 12:30
  شاخص قیمت تولید کننده آمریکا در ماه اوت با افت 0.1% در هدلاین و 0.1% در core وضعیت ناامیدکننده ای داشت. ارقام ناخشنودکننده در پی دوره ای طولانی آمدند که در آن ورودی کارخانه ها فراتر از انتظارات بازار پیشرفت داشتند. برای هردو رقم PPI هدلاین و core رشد ماهانه تا رقم 0.2% را انتظار داریم.

  گزارشات نشست بانک مرکزی اروپا: پنجشنبه ساعت 11:30
  بانک مرکزی اروپا گزارش مشاغل داخلی را از ماه سپتامبر منتشر کرد. پس از آن بانک مرکزی هیچگونه تغییری در سیاست پولی خود اعمال نکرد. هرچند ماریو دراگی معمولا تمایلاتی برای افزایش نرخ بهره دارد. نظرات ایشان درمورد دستمزدها، تورم و سیاست پولی آینده با دقت بیشتری زیر نظر گرفته می شود.

  گزارش تورم آمریکا: پنجشنبه ساعت 12:30
  شاخص قیمت مصرف کننده نیز همچون PPI در ماه اوت کمتر از حدانتظارات بود همراه با عقب نشینی 2.2% پس از صعود 2.4% در ماه جولای. ما شاهد رشد ماهانه 0.2% در رقم هدلاین ماهانه ماه اوت بودیم درحالیکه CPI core فقط تا رقم 0.1% رشد داشت. برای رقم CPI core و هدلاین، صعود حدودی 0.2% را برمبنای ماهانه پیش بینی می کنیم.

  تمایلات مصرف کننده آمریکا: جمعه ساعت 14:00
  میزان تمایلات نهایی مصرف کننده برای ماه سپتامبر تا زیر رقم 100.1 بازنگری شد ولی برای ماه اوت این رقم، نشان دهنده افزایش است. رقم بالای اطمینان اشاره به افزایش هزینه ها از سوی مصرف کننده ها دارد ولی همیشه این همبستگی برقرار نیست. ارقام اولیه احتمالا برای ماه اکتبر صعودی باشد: 100.9 با احتمال بالا.
  تمامی ساعات به وقت گرینویچ است.


  http://pcmfa.net

  http://cabin.pcmfa.net/fa/register

 16.  

 17. #49
  کاربر عضو

  تاریخ عضویت
  Jun 2014
  نوشته ها
  1,098
  تشکر
  0
  تشکر از ایشان ، 16 بار در 16 پست
  میزان امتیاز
  88Array = 21
  قدرت امتیازدهی
  21
  pcmbrokers
  Array
  #تیترهای_داغ_و_خلاصه_اخبار_و _تحلیل_هفتگی

  #October_15_19

  https://t.me/PCMchannel


  چشم انداز هفتگی بازار ارز. 15-19 اکتبر 2018- همچنانکه سهام سقوط ناگهانی دارد آیا ارزهای رایج همچنان وضعیت خوبی دارند؟
  دلار آمریکا در وضعیت خطرناکی بود و در کنار آن، سهام و داده آمریکا تحت تأثیر نبود. بعد چه می شود؟ خرده فروشی آمریکا، گزارشات کمیته بازار آزاد فدرال و نشست اتحادیه اروپا درمورد برکسیت در یک هفته شلوغ قرار دارند. در ادامه موارد برجسته هفته بعد را می آوریم.
  تورم core آمریکا انتظارات را برآورده نکرد و بر دلار فشار آورد. تمایلات مصرف کننده همچنین افت داشت. نگرانی درمورد نرخ های بهره بالا و تعرفه ها روی چین نهایتا بازارها را پایین کشید. این روند باعث واکنش تند ترامپ دربرابر سیاست افزایش نرخ فدرال شد و در نتیجه بهای دلار این کشور را پایین آورد. گفت و گوها پیرامون برکسیت تمام و کمال ادامه دارد با امید توافق در نشست آینده. ایتالیا همچنان زمینه ساز نگرانی هاست.

  خرده فروشی آمریکا: دوشنبه ساعت 12:30
  اقتصاد آمریکا با مرکزیت مصرف گرایی میچرخد و همین امر، انتشارآن را در بالاترین سطح اهیمت قرار می دهد. حجم فروش در ماه اوت چندان جالب نبود ولی اصلاحیه های صعودی برای ماه جولای این وضعیت را متعادل کرد. فروش هدلاین تا رقم 0.1% رشد داشت که انتظار می رود تا رقم 0.7% در ماه سپتامبر رشد کند. خرده فروشی core که چندان هم مهم نیست انتظار می رود که پس از رقم 0.3% در آخرین مرتبه، رشدی تا رقم 0.4% داشته باشد.

  گزارش خزانه داری آمریکا: دوشنبه در ساعت کاری آمریکا
  خزانه داری این کشور گزارش خود را درمورد کشورهایی که دستکاری ارزی داشته اند منتشر میکند. تمرکز بازار روی چین است: از سوی ترامپ ممکن است این کشور متهم به دستکاری ارزی شود که این اتهام فشار را روی دومین اقتصاد جهان بیشتر میکند. بسیاری از اقتصاددانان متوجه کاهش ارزش یوان چین نمی شوند ولی شاهد افت آن با توجه به افت و خیز دلار آمریکا هستند. درصورتیکه این برچسب به چین بخورد احتمالا فشار بیشتری بر سهام وارد می شود و ین را تقویت میکند.

  CPI نیوزلند: دوشنبه ساعت 21:45
  این کشور داده تورم را تنها یک بار در هرسه ماه منتشر میکند که این گزارش تأثیر بسیار زیادی روی حرکات بازار میگذارد. قیمت ها تا رقم 0.4% سه ماهه در سه ماهه دوم بالا رفتند. انتظار می رود که گزارش تازه سه ماهه سرعت بالای رشد شاخص قیمت مضرف کننده را نشان بدهد: 0.7%.

  گزارش شغلی انگلیس: سه شنبه ساعت 8:30
  بریتانیا رقم خوب نرخ بیکاری را روی 4% برای ماه جولای نشان می دهد و انتظار می رود که این رقم تغییری نکند. هرچند رشد دستمزد قصد بالا رفتن ندارد و با تورم رقابت میکند. ما شاهد رشد دستمزد در ماه جولای بودیم و همین سطح از رشد را برای ماه اوت پیش بینی میکنیم. موسسه آماری The Claimant Count Change برای ماه اوت رقم رشد 8.7K را نشان داد. رقم تازه با رشد نسبی 4.5K برای ماه سپتامبر پیش بینی می شود. رشد بالای بیکاری میتواند نگران کننده باشد.

  تورم انگلیس: چهارشنبه ساعت 8:30
  شاخص قیمت مصرف کننده انگلیس در ماه اوت رشد تا رقم 2.7% داشت که این نشان دهنده افزایش فشار تورم و فراهم کردن زمینه افزایش نرخ در آن ماه است. برای ماه سپتامبر احتمال زیاد افزایش سالانه قیمت ها را پیش بینی میکنیم: 2.6%. رشد شاخص قیمت خرده فروشی (RPI) را تا رقم 3.5% پیش بینی میکنیم ضمن اینکه همان رقم ماه گذشته است که تکرار میشود. کاهش CPI core را از 2.1% به 2.0% و ورودی PPI را با رشد تا رقم 0.9% ماهانه پس از رشد 0.5% در ماه اوت، پیش بینی میکنیم.

  گزارش نشست FOMC: چهارشنبه ساعت 12:30
  فدرال رزرو نرخ بهره را در ماه سپتامبر افزایش داد و تا پایان سال 2019 تا چهار رقم اعلام کرد که افزایش خواهد داشت. درحالیکه فدرال رزرو سیاست تعاونی را از سیاست های خود لغو کرد،ژروم پاول صراحتا ابراز کرد که تغییری در سیاست فدرال رزرو صورت نخواهد گرفت. گزارشات نشست چندین موضوع مهم را روشن خواهد کرد: آیا همه اعضای فدرال روند خوبی برای اقتصاد کشور میبینند؟ آیا نگران این نیستند که ممکن است تورم افزایش داشته باشد؟ و موضوع تعرفه های تجاری: موردی برای نگرانی هست؟ گزارشات کمیته بازار آزاد فدرال معمولا بیشتر درمورد موضوع است تا بیانیه نشست. لازم به ذکر است که گزارش نشست تا آخرین لحظه درحال ویرایش است تا پیام رسانی به خوبی انجام شود. اکنون پس از افت حرکات بازار ممکن است پیام مناسبی دریافت نشود.

  گزارش شغلی استرالیا: پنجشنبه ساعت 00:30
  اقتصاد این کشور شاهد رشد چشمگیری با رقم 44K در ماه اوت بود که این رقم بالاتر از حد انتظار بود. پیش بینی می شود که گزارش ماه سپتامبر رشد نسبی 15.2K را نشان بدهد که این رقم بیشتر همسو با میانگین سالهای اخیر است. انتظار می رود که نرخ بیکاری همچنان در رقم 5.3% بماند. بازار کار استرالیا باوجود یک سری وقفه ها در بخش مسکن و نگرانی ها در مورد چین، خوب کار میکند.

  نشست اتحادیه اروپا درمورد برکسیت: پنجشنبه
  رهبران اتحادیه اروپا از جمله دولت انگلیس درحال گردهم آیی برای نشست برنامه ریزی شده هستند و موضوع برکسیت، در صدر موضوعات این اتحادیه است. هردوسوی مذاکره کنندگان گزارش پیشرفت در روند توافق را پس از پایان نشست حزب محافظه کار میدهند. سخت ترین موضوع درمورد مرز ایرلند است که آن هم مربوط به مناسبات گمرکی است. یک گزینه این است که شمال ایرلند در یک سازمان گمرکی قرار بگیرد و بدین ترتیب یک مرز گمرکی در دریای ایرلند ایجاد شود. هرچند این ایده به میزان زیادی برخلاف نظر اتحادیه حزب دموکرات هاست که حامی دولت انگلیس در توافق « عرضه و اطمینان» هستند. توافق برکسیت بهای پوند را بالاتر می برد و در این میان یورو هم بهره مند می شود. هرچند یک سناریوی محتمل دیگر این است که اتحادیه اروپا و انگلیس یک نشست ضرب الجل دیگر در ماه نوامبر ترتیب بدهند. گزینه همه پرسی دوم و «عدم توافق برکسیت» هم احتمال زیادی دارد. احتمال بالا رفتن نوسانات را می دهیم.

  GDP چین: جمعه ساعت 2:00
  دومین اقتصاد بزرگ جهان GDP خود را در ساعات اولیه پایان سه ماهه منتشر میکند. درحالیکه بسیاری نسبت به دقت داده منتشر شده متعجب هستند؛ همچنان بازارها را به حرکت وامیدارد.یک روند نزولی ناچیز را برای سه ماهه سوم پیش بینی میکنیم: 6.6% سالانه دربرابر 6.7% سه ماهه دوم. برخی نگران این هستند که تعرفه ها ممکن است آشفتگی های شدیدی را منجر شود که بر تجارت جهانی اثر بگذارد.

  تورم و خرده فروشی کانادا: جمعه ساعت 12:30
  کانادا هردو داده مهم را همزمان منتشر می کند. شاخص قیمت مصرف کننده در ماه اوت افتی تا رقم 0.1% داشت درحالیکه CPI core تا رقم 0.1% بالا رفت. تورم احتمالا در ماه سپتامبر کمی بالاتر می رود. خرده فروشی در ماه جولای تا رقم 0.3% رشد داشت و فروش core تا رقم 0.9% اکنون بالا رفت. درحال حاضر داده ماه اوت را داریم.

  فروش مسکن فعلی آمریکا: جمعه ساعت 14:00
  آخرین خبر هفته متعلق است به بخش مسکن آمریکا. گزارش داده ای و چند مورد دیگر نشانه هایی از کاهش سرعت بخش مسکن را داشتند برخلاف وضعیت اقتصادی بالا. برای ماه سپتامبر کمینه افت را احتمال می دهیم: 5.31 میلیون فروش سالانه واحد دربرابر 5.34 میلیون در ماه اوت. هرچه این اسلاید ادامه دارتر شود، نگرانی ها بیشتر می شود.


  تمامی ساعات به وقت گرینویچ است.
  http://pcmfa.net

  http://cabin.pcmfa.net/fa/register

 18.  

 

 
صفحه 5 از 5 نخستنخست ... 345

موضوعات مشابه

 1. چشم اندازهای هفتگی - کارگزاری پرسپولیس
  توسط PCMNewsDesk در انجمن تحلیل های هفتگی
  پاسخ: 154
  آخرين نوشته: 03-13-2016, 11:45 PM
 2. منابع خبری بازار
  توسط aligh در انجمن تاثیر گذارترین حرکات در بازارهای مالی
  پاسخ: 45
  آخرين نوشته: 10-10-2013, 11:58 AM
 3. سایت ها و منابع خبری معتبر - پیشنهاد اعضا
  توسط Barcelona در انجمن تاثیر گذارترین حرکات در بازارهای مالی
  پاسخ: 38
  آخرين نوشته: 12-27-2012, 09:03 AM

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •